Co byste mohli chtít vědět

Při setkání po internetu

Má registrace

Zákonné náležitosti pro označení provozovny koučky a pohádkářky

Ochrana osobních údajů

Co se s nimi děje a jaká máte práva

Obchodní podmínky

Co platí pro prodej mých služeb a produktů

Co jsou to ta Cookies

A proč běhají po stránkách

Má registrace

PhDr. Martina Dobešová, PhD.
Sídlo: Jaselská 294, Kolín III, 280 02

Identifikační číslo: 03428826

Nejsem plátcem DPH

Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu Zlatých pohádek, těší mě Váš zájem. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a řídím se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje, a o Vašich právech:

A. Správce osobních údajů

PhDr. Martina Dobešová, PhD. je správcem osobních údajů na webu www.zlatepohadky.cz. Určuje, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

PhDr. Martina Dobešová, PhD., Jaselská 294, Kolín III, 280 00, IČ: 03428826

 

B. Účely zpracování a uchování údajů

 • Marketingové

Pro marketing Zlatých pohádek eviduji minimální údaje. Činím tak na základě Vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček, či kliknutím na potvrzovací e-mail. Toto se nazývá "dvojí potvrzení souhlasu", anglicky double opt-in. Tento způsob je Vaší ochranou, aby Vás nemohl přihlásit nikdo jiný. Udělujete jím souhlas se zasíláním:

mých pohádek, paralel, ebooků, článků z oblasti sebeřízení, seberozvoje, koučinku a tvorby, které publikuji na svých webových stránkách

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail a jméno. Mám dále informace o Vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych Vám neposílala některý e-mail opakovaně. Vaše údaje používám ke komunikaci z mých webů, a to jmenovitě etologierizeni.cz, zlatepohadky.cz, cliffover.cz, adventnipohadky.cz.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním výše jmenovaných zpráv, které jsou ze zákona považovány za obchodní sdělení. Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete dát kdykoli vědět na moje@zlatepohadky.cz.

Prohlašuji, že Vaše údaje nebudu předávat, natož do třetích zemí :).

V případě ebooku Vymaluj si myšlenky dáváte souhlas se zpracováním údajů rovněž spoluautorce ebooku Janě Šulové, Bukovice 109,  788 15 Velké Losiny, dueliola@janasulova.space.

V případě Kalendáře pohádek, her a zamyšlení dáváte souhlas se zpracováním údajů spoluautorkám Janě Šulové, Bukovice 109, 788 15 Velké Losiny, dueliola@janasulova.space a Mgr. Jaromíře Pechové, Grégrova 398, 280 02 Kolín III, jaromira@jaromirapechova.cz.

 • Obchodní

Až teprve poté, když se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji další údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře:

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu).

Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Tyto Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

 • Cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby, nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách těchto stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.zlatepohadky.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies jsou standardně používaná webovými prohlížeči, můžete je ovšem kdykoli na svém počítači zakázat.

C. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo se na mne coby správce kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu Vašich údajů.

Můžete mne požádat o vysvětlení, provedení opravy, doplnění nebo zrušení osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám výhradně pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam Vy osobně vyplňujete svůj e-mail, případně jméno, tyto údaje jsou Vámi opětovně potvrzeny přes výše zmíněný double opt-in.

D. Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití. Přijala jsem budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

 • Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Osobní údaje jsou k dispozici spoluautorkám zmíněným výše, tj. Jana Šulová a Mgr. Jaromíra Pechová.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

E. Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu
 • nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj
 • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů
 • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů
 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
 • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

F. Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Souhlas s výše uvedenými informacemi (a zároveň skutečnost, že je vám více než 16 let) potvrzujete těmito možnými způsoby:

 • Zaškrtnutím políčka při objednávce placené služby / produktu.
 • Potvrzením odkazu v e-mailu s potvrzovacím odkazem
 • Pakliže se neodehlásíte z odběru při zaslávní emailu s výzvou k potvrzení zájmu dále emaily ode mne dostávat.

Vaše volba se dá kdykoli změnit. Kdykoli se také může odhlásit.

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je PhDr. Martina Dobešová, PhD., se sídlem Jaselská 294, Kolín III, 280 02, IČ: 03428826, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách moje@zlatepohadky.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb: A. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro, B. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další, C. bankovním převodem na základě faktury.

3.5. Platba je jednorázová. 

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Formulář, prosím, odešlete emailem na moje@zlatepohadky.czspolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na email moje@zlatepohadky.cz, nebo písemnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti a porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese moje@zlatepohadky.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji Vám u vybraných produktů (online vzdělávací kurzy) možnost minimálně 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 14denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na moje@zlatepohadky.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Objednáním ebooku či vstupem do online kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto ebooku či kurzu, a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka PhDr. Martina Dobešová za ně nenese žádnou zodpovědnost.

PhDr. Martina Dobešová se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v ebookách a online kurzech PhDr. Martiny Dobešové vycházejí pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto autorka není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Po celou dobu trvání online kurzů jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v těchto kurzech, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, situace na trhu, obchodních znalostech, zdravotním stavu, apod.

Autorka PhDr. Martina Dobešová nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací představených v jejích ebookách a kurzech. Toto vše je pouze ve Vašich rukách. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete PhDr. Martině Dobešové. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám PhDr. Martina Dobešová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na moje@zlatepohadky.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení

Vaše údaje chci použít k tomu, abych Vás mohla informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abychom mohla Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze PhDr. Martiny Dobešové, PhD., se sídlem Jaselská 294, Kolín III, 280 02, IČ: 03428826, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

PhDr. Martina Dobešová používá cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. 2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.zlatepohadky.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.zlatepohadky.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Co jsou to Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do Google prohlížeče.

Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Google je používá k ukládání Vašeho nastavení pro bezpečné vyhledávání, pro výběr relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně Vašich dat.

Zkrátka jakmile se pohybujete po internetu přes své elektronické zařízení, tak o Vás Google ví. Co vše vlastně ví a jak to můžete v nastavení upravit, více zde:

Více o souborech cookie zde: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Více o ochraně soukromí zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Jak Google používá soubory cookie zde: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/